Mały Grant dla Parafialnego Zespołu Caritas p.w. Miłosierdzia Bożego

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Gmina Miejska może zlecać realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Gminę na realizację, tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych. Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10.000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym kwota środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. „małych grantów” nie może przekroczyć 20.000,00 złotych.

Po zapoznaniu się z ofertą Prezydent Miasta Starogard Gdański uznał za celowe dofinansowanie zadania z zakresu turystyki złożonego przez Parafialny Zespół Caritas p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim pt. „Przyroda to przygoda- poznawanie piękna świata na szlaku wodnym”. Proponowana kwota dotacji to 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych).

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl