„MALUCH – edycja 2016”

Ruszył konkurs ofert na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” Termin składania ofert upływa 12 stycznia.

Osoby fizyczne, prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa działań na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dla podmiotów niegminnych Program przewiduje zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Warunkiem otrzymania dofinansowania (nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko uczęszczające do instytucji) jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

Dokumenty dot. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-program-maluch/rok-2016.

Opracował: Wydział Spraw Społecznych na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.