LXVII Sesja Rady Miasta

LXVII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 24 stycznia 2024 r. o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie LXVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim w zakresie dofinansowania dożywiania uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański „2” dla obszaru działek nr 11/5, 12/2, 13/1, 14/11, 14/12, 14/13, 12/6 z obrębu 4 i działki nr 4/1 z obrębu 3:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu pod garażem murowanym i przeniesienie prawa własności garażu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Starogard Gdański na 2024 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański na rok 2024:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
16. Zakończenie obrad LXVII sesji Rady Miasta.