LXVI Sesja Rady Miasta

LXVI Sesja Rady Miasta odbędzie się 20 grudnia 2023 o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie LXVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja na temat opłaty planistycznej.
7. Podjęcie uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2024-2037 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok.
1) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2024-2037 i opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu;
2) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
3) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) stanowiska klubów radnych;
5) dyskusja;
6) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2024-2037;
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 11).
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
4) podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023 -2036 (zmiana 11).
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisji Infrastruktury,Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury,Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego na mieszkanie wspomagane.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz innych powiązanych tematycznie aktów prawnych.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały;
20. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
22. Zakończenie obrad LXVI sesji Rady Miasta.