LXV Sesji Rady Miasta

LXV Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta.
5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za III kwartał 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Kultury i Promocji Miasta, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Skarszewy dotyczącego realizacji części zadania publicznego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającego na skierowaniu mieszkańca Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarszewach:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Starogard Gdański do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
16. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miasta.