LXI Sesja Rady Miasta

LXI Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r, o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Stan oświaty w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad Zabytkami Miasta Starogard Gdański na lata 2021 – 2024” za okres 2021-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 7):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części działki nr 24/42 obr.19 i części działki nr 103 obr.20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim – dla działki nr 502/3 obr. 19.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/547/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozwiązania problemu ubóstwa menstruacyjnego poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków higieny osobistej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
17. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
19. Zakończenie obrad LXI sesji Rady Miasta.