LVIII Sesja Rady Miasta

LVIII Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LVIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2022 r.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 4):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Starogardzie Gdańskim celem ujednolicenia nazewnictwa:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej – Płaczek w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagrody najlepszemu dzielnicowemu i policjantowi prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, najlepszemu strażakowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszemu strażakowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim :
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Samorządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego strażaka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim oraz najlepszego strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Samorządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej adaptacji lokali niezamieszkałych, wchodzących w skład zasobów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz umożliwienia pozyskania mieszkania w ramach programu „Mieszkanie za remont”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
22. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Miasta.