LVII sesja Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na LVII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 26 września (środa) 2018 r. o godz. 1200

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 31.07.2018 r. do 24.08.2018 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 7),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 8),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Star-Wik” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH”,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
6) wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji w roku szkolnym 2018/2019 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
7) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
8) uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
9) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański (dot. ID 46352)
– stanowisko Komisji Rewizyjnej,
10) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Starogard Gdański (dot. ID 44867)
– stanowisko Komisji Rewizyjnej.
12.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miasta.

Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski