LVII Sesja Rady Miasta

LVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad
1. Otwarcie LVII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisja Kultury i Promocji Miasta;
4) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 3):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z letnich basenów miejskich w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2017-2025:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/440/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do współpracy w ramach instrumentu pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz na zawarcie porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Powiatem Starogardzkim, Gminą Starogard Gdański, Gminą Bobowo i Gminą Zblewo:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o działaniach podjemowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
15. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miasta.