LVI sesja Rady Miasta

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na LVI sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w dniu 29 sierpnia (środa) 2018 r. o godz. 12:00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie LVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z LIV i LV sesji Rady Miasta.
5. Wręczenie nagród najlepszym policjantom – zwycięzcom konkursu na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim za II półrocze 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Rady Miasta Starogard Gdański dla najlepszego maturzysty.
7. Wręczenie nagród najlepszym maturzystom.
8. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 05.06.2018 r. do 26.07.2018 r.
9. Interpelacje radnych.
10. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
11. Zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Przedstawienie stanu realizacji inwestycji za rok 2018 oraz przygotowania do inwestycji zaplanowanych na rok 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 6),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2018-2031 (zmiana 7),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) odwołania Skarbnika Miasta,
5) powołania Skarbnika Miasta,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne okresy do 3 lat,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) nadania nazwy drodze publicznej gminnej (ul. Chrztu Polski)
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
8) nadania nazwy drodze publicznej gminnej (ul. Druha Franciszka Piechowskiego)
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie miasta Starogard Gdański, nadania mu nazwy i ustalenia regulaminu korzystania z parku,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
10) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;
11) zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
12) przyjęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
13) określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym,
– stanowisko Komisji Edukacji,
14) przystąpienia do projektu pn. „Wspólnie działamy – szkołę rozwijamy”
– stanowisko Komisji Edukacji,
15) nadania statutu samorządowej instytucji kultury Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta;
16) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
17) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
18) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym
19) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
20) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej,
21) ogłoszenia tekstu jednolitego szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
23) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
24) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
25) rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.
– stanowisko Komisji Rewizyjnej;
15.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miasta.
Podstawa prawna do udzielenia zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy – art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl