LVI Sesja Rady Miasta

LVI Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się 1 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LVI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisja Edukacji oraz Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki,
4) podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 2):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Kultury i Promocji Miasta, oraz Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki.
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Starogard Gdański dotyczącego realizacji części zadania publicznego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakresie pomocy społecznej polegającej na skierowaniu mieszkańca Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim przy Zespole Caritas Parafii NSPJ, ul. bp. Konstantyna Dominika 8:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych oraz Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych; Komisja Samorządności, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad kierowania radnych Rady Miasta Starogard Gdański w podróże służbowe oraz rozliczania zwrotu kosztów z tego tytułu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
16. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miasta.