LIX Sesja Rady Miasta

LIX Sesja Rady Miasta odbędzie się 31 maja 2023r., o godz. 12:00 w sali nr 102 Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie LIX sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
7. Raport o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański 2022:
1) debata;
2) dyskusja;
3) przedstawienie stanowisk klubów radnych;
4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2022 rok.
9. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2022 rok.
10. Dyskusja – stanowiska klubów radnych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za 2022 rok;
2) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Gminy Miejskiej Starogard Gdański z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 (zmiana 5):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, objęcie przez Gminę Miejską Starogard Gdański udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z boisk piaszczystych na Piekiełkach w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni na obszarze miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej:
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
22. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Miasta.