LIV Sesja Rady Miasta

LIV Sesja Rady Miasta odbędzie się 21 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie LIV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwał: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok:
1) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036 i opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu;
2) stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
3) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) stanowiska klubów radnych;
5) dyskusja;
6) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2023-2036;
7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok.
6. Informacja o opłacie planistycznej za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 12):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 12):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opracowania dotyczącego planowania oferty przewozowej, sporządzonego na podstawie badań marketingowych popytu, zawierającego koncepcję zmian w ofercie przewozowej starogardzkiej komunikacji miejskiej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański przy budynku Ratusza na terenie Rynku w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych przed budynkiem Starogardzkiego Centrum Kultury i na terenie „Parku Nowe Oblicze” przy al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański oraz warunki i sposób ich przyznawania:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2023 r. Powiatowi Starogardzkiemu na realizację „Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2027 dla Powiatu Starogardzkiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2023 rok:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom – publicznym szkołom podstawowym na zawarcie umów najmu na kolejne okresy do 3 lat :
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim na zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat::
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
23. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Miasta.