LIII Sesja Rady Miasta

LIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad

1. Otwarcie LIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 11):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
4) podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 11):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na kolejny okres do 3 lat na rzecz Kuratorium Oświaty w Gdańsku:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na kolejny okres do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań przez organy Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz powstrzymania wzrostu zaplanowanych cen wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik Sp. z o.o.:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański „2”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
4) rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu;
5) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Starogard Gdański uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański administrowanych przez dyrektorów szkół lub placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki, Komisja Edukacji.
4) podjęcie uchwały.
16. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
18. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Miasta.