LI Sesja Rady Miasta

LI Sesja Rady Miasta odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Gdańskiej 6.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LI sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta.
5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
7. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki:
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2022-2034 (zmiana 9):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki:
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na kolejne okresy do 3 lat:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki:
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki:
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
17. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
19. Zakończenie obrad LI sesji Rady Miasta.