Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (umieszczonego w załączniku do pobrania), zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na załączonym formularzu umieszczonym w załączniku do pobrania. Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz u Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych, w Urzędzie Miasta Starogard Gd., ul. Gdańska 6 p. 113.
Projekt programu współpracy przedkładany jest do konsultacji, w celu zebrania uwagi i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 15 września do 30 października 2015 r. na formularzu znajdującym się w plikach do pobrania w formie:

  • elektronicznej na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
  • listownej na adres: Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – Urząd Miasta Starogard Gd., 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych, pokój 113 w Urzędzie Miasta

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Starogard Gd. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania: