Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Działając Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.) oraz na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022. Projekt uchwały przedkładany jest do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022 pobrać można ze strony bip.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe – współpraca z organizacjami pozarządowymi”.
Uwagi przyjmowane są w terminie od 12 października do 26 października 2021 r. Można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sylwia.ossowska@um.starogard.pl.

Zorganizowane zostanie także otwarte spotkanie dla przedstawicieli starogardzkich NGO, podczas którego przedstawione zostaną zapisy programu. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uwag w trybie przewidzianym dla konsultacji społecznych, tj. w formie pisemnej, na formularzach konsultacyjnych. Termin spotkania: 20 października 2021 r, godz. 16.00 siedziba COP, ul. Mickiewicza 1.
Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.
Informacji w sprawie projektu uchwały udziela Sylwia Ossowska, ul. Mickiewicza 1, siedziba COP, tel. 881  200 480, e-mail sylwia.ossowska@um.starogard.pl

Program współpracy 2022 – projekt

formularz_konsultacji_spolecznych_na_2022_rok

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl