Konsultacje społeczne w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych

Od 18 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności kluby sportowe.

Projekt uchwały dotyczy kwestii określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych. Wszelkie uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumencie należy wpisać do załączonego formularza i przesłać w terminie od 18 sierpnia do 25 sierpnia 2021r.:
• elektronicznie na adres:magdalena.urbanowicz@um.starogard.pl
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała stypendia sportowe”,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała stypendia sportowe”,
• faxem na numer: 58 530 61 11.

Projekty uchwały dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie BIP.
https://bip.starogard.pl/a,23532,ogloszenie-o-przeprowadzeniu-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-starogard-gdanski-w-sprawie-ok.html
O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności klubów sportowych, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ulegać zmianom.

Załączniki:
projekt uchwały stypendia sportowe pdf

zal_formularz_wniosku_stypendia_sportowe

formularz konsultacji spolecznych na 2021 rok stypendia sportowe

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl