Konsultacje społeczne

Od 4 do 11 października 2022 r. można zgłaszać uwagi do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności kluby sportowe.

Projekt uchwały dotyczy kwestii określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim.
Wszelkie uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów zawartych w dokumencie należy wpisać do załączonego formularza i przesłać w terminie od 4 do 11 października 2022r.:
• elektronicznie na adres: sylwia.ossowska@um.starogard.pl,
• listownie na adres: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała sport”,
• osobiście, dostarczając wypełniony formularz do Urzędu Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, z dopiskiem „uchwała sport”,
• faxem na numer: 58 530 61 34.

Projekty uchwały dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie BIP.
O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Starogard Gdański. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Konsultacje mają pomóc w zebraniu uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności klubów sportowych, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ulegać zmianom.

formularz_konsultacji_spolecznych_na_2022_rok
uchwała projekt