Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych…”

Ogłoszenie o przeprowadzaniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2025”.

Działając na podstawie Uchwały Nr LXII/539/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezydent Miasta Starogard Gdański poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2025”.

Projekt uchwały przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom.

Formularz uwag do projektu uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starogard Gdański na lata 2017 – 2025” pobrać można ze strony http://www.starogard.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” lub otrzymać pocztą elektroniczną po uprzednim zwróceniu się do Wydziału Spraw Społecznych: ewa.zyczynska@um.starogard.pl

Na uwagi oczekujemy w terminie od 30 maja do 08 czerwca 2017 r., można je składać na załączonym formularzu uwag w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (parter, pok. nr 01) ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ewa.zyczynska@um.starogard.pl 

Informacja o wynikach konsultacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej http://www.starogard.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Informacji w sprawie projektu uchwały udziela pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański, Ewa Życzyńska, ul. Gdańska 6, II piętro, pok. nr 209, tel. 58 530 60 92, e-mail:ewa.zyczynska@um.starogard.pl 

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl