Konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

Zarządzenia Nr 522/12/2018 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21.12.2018 r.

Ogłoszenie Nr WIS.524.1.2019 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2018 roku o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 r.

1. Forma i podstawa prawna konkursu: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z
dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019”.
2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:
Na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę 850.000 zł.
Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:
1. działania sportowo- rekreacyjne wspierające i promujące zdrowy styl życia – 10.000,- zł
2. szkolenie sportowe w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i udział w
rozgrywkach sportowych oraz pozostałych imprezach sportowych – w kategorii seniorów grających w
najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim – 200.000, -zł
3. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 620.000,- zł
– piłka nożna – 285 000 zł
– piłka koszykowa – 92 000 zł
– piłka siatkowa – 73 000 zł
– sporty walki – 54 000 zł
– pływanie – 30 000 zł
– akrobatyka – 27 000 zł
– piłka ręczna – 15 000 zł
– lekkoatletyka – 28 000 zł
– strzelectwo – 10.000 zł
– tenis stołowy – 6.000 zł.
4. zawody i turnieje sportowe – 20.000,- zł.
3. Termin realizacji zadania: od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w
2018 roku: Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej wynosiła 793.000 zł.
Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert jest umieszczony na stronie
bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu: Ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, www.starogard.pl , bip.starogard.pl i Witkac.pl. Informacji w sprawie konkursu
udziela pracownik urzędu: Ewa Radkowska – Duda – tel. 585306097, Ewa.Radkowska-
Duda@um.starogard.pl
6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty złożona w ramach danego zakresu.
7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 14 stycznia 2019 r., godz. 15.30.
8. Wymagane załączniki należy złożyć za pośrednictwem serwisu Witkac.pl lub w wersji papierowej do dnia 16
stycznia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6.
9. W przypadku braku wskazania w właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy
złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
10. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt od 6-9 równoznaczne jest z niezakwalifikowaniem jej do
oceny.
11. Załączniki do składanej oferty:
1) W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument
potwierdzający osobowość prawną oferenta.
2) Kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność kopii z oryginałem.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w przypadku braku wskazania we
właściwym rejestrze osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
4) Wypełniona KLUBOWA KARTA INFORMACYJNA.
12. Termin oceny formalnej i merytorycznej: do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania
ofert.
13. Warunki rozpatrzenia ofert: oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną
zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Prezydent Miasta Starogard Gdański, w drodze zarządzenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu.
14. Warunki realizacji zadania:
Organizator w ramach realizacji poszczególnych zadań wymaga:
1) działania sportowo-rekreacyjne wspierające i promujące zdrowy styl życia:
– prowadzenie regularnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w godzinach
popołudniowych, w wymiarze przynajmniej 3 godzin tygodniowo,
– prowadzenie list obecności i dziennika zajęć;
2) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży:
– prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych w sposób zorganizowany, w wymiarze przynajmniej 2
godziny tygodniowo, przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę szkoleniową;
– zajęcia muszą odbywać się na terenie, który spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej i warunków higieniczno – sanitarnych,
– prowadzenie list obecności i dziennika zajęć;
3) szkolenie sportowe w piłce nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja i
udział w rozgrywkach sportowych oraz pozostałych imprezach sportowych – w kategorii
seniorów grających w najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim: prowadzenie
cyklicznych zajęć sportowych w sposób zorganizowany, zapewniający start w najwyższej klasie
rozgrywkowej, prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę szkoleniową;
4) zawody i turnieje sportowe:
– organizacja zawodów i turniejów sportowych co najmniej o zasięgu lokalnym, skierowany do
przynajmniej 40 uczestników,
– niezbędne jest tworzenie list nagrodzonych.
15. Finansowanie zadania.
1) Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.
2) W ramach kosztów zadanie sfinansować można jedynie działania niezbędne, w celu jego realizacji. W
ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.
3) Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków własnych mogą być ponoszone od dnia 2
stycznia 2019 r.
4) Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych ze środków z dotacji mogą być ponoszone od dnia
zawarcia umowy.
5) Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione
przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z
zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami –
umowami, fakturami, itp.).
Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 2019 r.,:
a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania:
– koszty wynagrodzenia trenera (wysokość wynagrodzenia dla trenera określa klub, przy czym
dofinansowanie Gminy Miejskiej w ramach realizacji zadania nie może obejmować więcej niż 8
godzin pracy trenera tygodniowo, w wysokości 30 zł/h, tj. do kwoty 1080 zł /miesięcznie brutto)-
za wyłączeniem grup seniorskich.
– wynajem bazy i zaplecza sportowego,
– koszty transportu zawodników na zawody i zgrupowania,
– zakwaterowanie, wyżywienie/ diety podczas zawodów,
– opłaty sędziowskie,
– zakup strojów i sprzętu sportowego, którego wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 3.500
zł brutto,
– zakup nagród i pucharów,
– obsługa medyczna,
– koszty ubezpieczenia zawodników i trenerów
– wpisowe,
– wynagrodzenia zawodników wraz z pochodnymi (dotyczy wyłącznie seniorów grających w
piłkę nożną w najwyższej klasie rozgrywkowej w Starogardzie Gdańskim),
– licencje,
b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania nie przekraczające 15%
wartości dotacji;
c) koszty publikacji i promocji nie przekraczające 5% wartości dotacji;
6) Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:
a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,
b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,
d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
e) działalność gospodarczą,
f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,
h) kary regulaminowe.
7) Wysokość dotacji, o którą ubiega się organizacja pozarządowa, może wynosić maksymalnie do
80% wartości zadania.
8) Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten
może być finansowy i/lub osobowy.
9) Przez wkład własny finansowy należy rozumieć:
– środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane
przez organizację pozarządową, które zostały przeznaczone na realizację danego zadania),
– środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji
publicznych, np.: ministerstwa, starostwa, itp.)
– pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).
10) Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:
a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartymi porozumieniami, ich kartami pracy lub
oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art.
44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu
członkiem organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.
11) Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są
złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system Witkac.pl, które
będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub
złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy jak zaktualizowany
harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem
zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.
12) W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości, o jaką organizacja pozarządowa
wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.
16 Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Wydział Informacji Społecznej na podstawie
karty oceny formalnej:
Lp Kryteria formalne TAK/NIE/NIE DOTYCZY
1 Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie
2 Dane w ofercie są zgodne ze statutem lub innym aktem wewnętrznym oraz z
wyciągiem z właściwego rejestru
3 Zostały złożone wymagane załączniki
1) Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty i
stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system
Witkac.pl.
2) Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej
w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia wysłanego w systemie Witkac.pl.
3) W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków
formalnych, oferta nie jest poddawana dalszej ocenie.
4) Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej
pod względem merytorycznym.
17 Ocena merytoryczna
Kryterium oceny merytorycznej Punktacja
Od – do
1. Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2018 r. (rzetelność,
terminowość i sposób realizacji zadania) 0-5
2. Celowość realizacji zadania 0-15
2.1 Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby
mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej
podstawie- dokumenty wymienione w § 5 programu współpracy lub badania
własne)
0-10
2.2 Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób
pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania) 0-5
3. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta 0-10
3.1 Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach
2016-2018, nazwa organu administracji publicznej, z którym realizowane było
zadanie)
0-5
3.2 Zasoby kadrowe- kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w
realizację zadania 0-5
4. Opis planowanych działań- ich spójność z celami 0-5
5. Budżet zadania 0-13
5.1 Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość,
szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem, uzasadnienie i
realność kosztów – poprawność ich wyliczeń)
0-5
5.2 Udział wkładu własnego osobowego:
0 pkt – od 0 do 10 %
1 pkt – od 11 do 29%
2 pkt – od 30% do 49%
3 pkt –od 50% do 69%
4 pkt – ponad 70%
0-4
5.3 Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:
0 pkt – od 0 do 10 %
1 pkt – od 11 do 29%
2 pkt – od 30% do 49%
3 pkt –od 50% do 69%
4 pkt – ponad 70%
0-4
6. Indywidualna ocena oferty przez członka komisji 0-5
7. Liczba punktów ogółem
Zasady oceny merytorycznej
Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów
Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
18. Sposób informowania o wynikach konkursu – wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na
realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania
konkursowego na bip.starogard.pl
19. Warunki realizacji zadań – istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści
1) Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 2 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019
r.
2) W przypadku zmniejszenia wkładu własnego w zadaniu, organizacje pozarządowe zobowiązane są
proporcjonalnie zmniejszyć kwotę dotacji do wykorzystania.
3) Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej.
4) Wspieranie zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji wymaga co najmniej
20% wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadania. Wkład ten może być
finansowy i/lub osobowy, obejmujący pracę społeczną członków i świadczenia wolontariuszy.
5) Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych `
zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu realizacji zadania,
niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała
wprowadzenia zmian do umowy.
6) Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć
pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.
7) W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 1.000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, pokrytej w
całości lub w części z dotacji organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie
pisemnej.
8) Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa
zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz
odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.
9)W przypadku gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania,
przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie płatności w pierwszym dniu
roboczym następującym po dniu wolnym.
20. Zastrzeżenia ogłaszającego.
1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania
ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.
2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków
przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.
3) Dwie lub więcej organizacji pozarządowych działających wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.