Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że:
Zapewnia udział społeczeństwa w zmianie uchwały nr 308/XXlV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PMIO oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
Z treścią projektu przedmiotowej zmiany uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej https://bip.pomorskie.eu/Article/id.335.html ((BIP IJMWP Sprawy do załatwienia Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne— Plany i programy Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim).
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacie-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego. W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po dniu 21.05.2021 r. nie będą rozpatrywane.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: zarzad@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE— RODO informujemy, że:
1 . Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu tel. (58) 32 68 320 lub (58) 32 68 659.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247).
4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl