Komunikat w sprawie obliczania podstawy
opodatkowania podatkiem od nieruchomości
części wspólnych budynków

K O M U N I K A T

w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków

Od 1 stycznia 2016 r. dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali, nowością będzie podatek od nieruchomości naliczany od części wspólnych budynku. W znowelizowanej przez Sejm ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zapis, który określa wprost że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Co to są części wspólne budynku?

Części wspólne  nieruchomości  to :
–        klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity oraz inne elementy służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku;
–        część piwnic (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strychy, schowki, wózkarnię, pralnię, suszarnię;
–        pomieszczenia gospodarcze;
–        pomieszczenia techniczne (węzeł cieplny, hydrofornia);
–        budynki pozostałe zlokalizowane w obrębie działki (nie stanowiące pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali).

Jak dokonać pomiaru części wspólnych budynku?

1.   W przypadku, gdy dla danego budynku sporządzona jest pełna inwentaryzacja – zawiera ona informację o powierzchniach części wspólnych budynku.

2.
   W przypadku, gdy dla danego budynku inwentaryzacja jest niepełna lub jej brak:
–        w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej KOCIEWIE  – pomiary wykona Zarządca.
–        w budynkach wielorodzinnych pozostających w zarządzie TBS Sp. z o.o. i innych zarządców – pomiary powinny zostać wykonane w każdej wspólnocie mieszkaniowej w sposób określony na zebraniu każdej wspólnoty.
–        w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębniono własność lokali i w których:  zarząd wspólnoty prowadzony jest samodzielnie, lub  gdy nie ustalono zarządu mieszkańcy będą musieli wykonać pomiary samodzielnie.

3.  Przy wykonywaniu pomiarów należy wykorzystać poniższe informacje:
–        W pierwszej kolejności –  zmierzyć powierzchnię użytkową wszystkich pomieszczeń wspólnych na wszystkich kondygnacjach, również w budynkach innych niż mieszkalne, jeżeli zlokalizowane są one na tej samej działce co budynek mieszkalny i nie zostały przypisane do odrębnych lokali w akcie notarialnym.
–        Pomiar powinien być wykonany po wewnętrznych ścianach pomieszczeń, z dokładnością do 1 cm.
–        Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m podlega opodatkowaniu w całości.
–        Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  od 1,40 m do 2,20 m podlega opodatkowaniu w połowie.
–        Powierzchnia użytkowa pomieszczeń o wysokości  do 1,40 m nie podlega opodatkowaniu.
–        Powierzchnia klatki schodowej – pionowy ciąg komunikacji – jest wyłączona z opodatkowania.

Jak obliczyć udział w częściach wspólnych budynku?

Aby obliczyć udział w częściach wspólnych budynku mnożymy powierzchnię użytkową części wspólnych budynku razy  udział lokalu wyrażony w ułamku w akcie notarialnym kupna nieruchomości;

Przykład: powierzchnia użytkowa części wspólnych budynku mieszkalnego wynosi 91,66 m2, udział lokalu wynikający z aktu notarialnego wynosi 8372/36115, co daje udział lokalu w częściach wspólnych budynku mieszkalnego 21,25 m2: 91,66 m2 x 8372/36115 = 21,25 m2.

Części wspólne w budynkach mieszkalnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków mieszkalnych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wyniesie: 21,25 m2 * 0,72 zł = 15,30 zł.

Części wspólne w budynkach pozostałych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wg stawek dla budynków pozostałych. Dla powyższego przykładu, wg stawek podatkowych uchwalonych na 2016 rok, podatek od nieruchomości za udział w częściach wspólnych budynku pozostałego wyniesie: 21,25 m2 * 7,60 zł = 161,50 zł.

Gdzie i komu składa się korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości?

Korektę podatku od nieruchomości składa podatnik na druku „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” IN-1 Prezydentowi Miasta Starogard Gdański za pośrednictwem Wydziału Podatków i Ewidencji Dochodów.

Druk „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” IN-1 można pobrać ze strony internetowej http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19406.html lub pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl