Komunikat

W związku z podjęciem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwały Nr 135/g127/D/21 z dnia 23 września 2021 r. orzekającej nieważność uchwały Nr XXXVII/441/2021 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach zadana „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 roku Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza, iż nabór wniosków o przyznanie dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Starogardu Gdańskiego, ogłoszony w dniu 2 czerwca 2021 r., a także jego rozstrzygnięcie, zostają unieważnione.

Uzasadnienie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, po analizie treści powyższej uchwały Rady Miasta Starogard Gdański uznała, że uchwała ta jest obarczona wadami o charakterze istotnego naruszenia prawa. Zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wadliwość ww. uchwały polega na:
1) niejednoznacznym określeniu zasad udzielania dotacji celowej w zakresie nieprecyzyjnego określenia wysokości dofinansowania;
2) naruszeniu obowiązujących przepisów prawa poprzez dopuszczenie wstecznego dofinansowania zadań zrealizowanych przez datą podjęcia i wejścia w życie przedmiotowej uchwały, a także przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z poszczególnymi beneficjentami (zdaniem Kolegium RIO w Gdańsku uregulowania wprowadzone badaną uchwałą w zakresie, w jakim przewidują dofinansowanie zadania poprzez zwrot kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po 1 stycznia 2021 r. w sposób istotny naruszają art. 403 ust. 4-6 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w związku z art. 126 i art. 127 ust. 1 oraz art. 250 i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych);
3) naruszeniu przepisów art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska poprzez zawarcie w treści uchwały zapisów dotyczących kontroli realizacji zadania oraz nieuregulowanie w uchwale sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy.

Z uwagi na powyższe postanawia się unieważnić nabór i rozstrzygnięcie wniosków w ramach konkursu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” w 2021 r.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl