IX Sesja Rady Miasta

 IX Sesja Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 o godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta.

Porządek obrad

1. Otwarcie IX sesji Rady Miasta.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zmiany do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.

6. Zapoznanie się z planem inwestycji na lata 2020-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 4):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa;

4) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 4):

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki;

4) podjęcie uchwały.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargowym umowy dzierżawy gruntu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;

4) podjęcie uchwały.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

4) podjęcie uchwały.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 8 w Starogardzie Gdańskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a Luohe Experimental Middle School z siedzibą w mieście Luohe w środkowych Chinach:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Kultury i Promocji Miasta, Komisji Edukacji;

4) podjęcie uchwały.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o zwiększenie subwencji oświatowej poprzez urealnienie sposobu jej naliczania:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Edukacji;

4) podjęcie uchwały.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta miasta Starogard Gdański, zmierzających do wypłacenia rekompensaty wynagrodzenia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty:

1) prezentacja projektu uchwały;

2) dyskusja;

3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisji Edukacji;

4) podjęcie uchwały.

20. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

21. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.

22. Zakończenie obrad IX sesji Rady Miasta.