Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.), informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w tym od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązującego od dnia 1 lipca 2024 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/265/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3923), gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyjątkiem nieruchomości zajętych na:
1) cmentarze;
2) targowiska miejskie;
3) ogrody działkowe;
4) ścieżki oraz szlaki rowerowe i turystyczne;
5) publiczne tereny zielone;
6) drogi, place i parkingi publiczne;
7) schroniska dla bezdomnych zwierząt;
8) areszt śledczy.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Starogard Gdański wyznacza termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, tj. do dnia 14 maja 2024 r., na złożenie przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Miejską Starogard Gdański, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości obowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, z którym zawarł umowę oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Ponadto postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, powinny zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (przyjętym uchwałą Nr XVI/191/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r.) oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Oświadczenia będą skuteczne od dnia 1 lipca 2024 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w tym od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

UWAGA

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy jw. można składać do dnia 14.05.2024 r., przesyłając je na adres: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański lub dostarczając je bezpośrednio do:
• siedziby Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański (pok. 128) lub
• Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański (pok. 01).

Wzór oświadczenia: Oświadczenie o wyłączeniu – wzór

Druk oświadczenia do pobrania znajduje się również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański: https://bip.starogard.pl/.