Informacja o naborze kandydatów na ławników

Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników, na kadencję 2016-2019.

Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 maja 2015r. w oparciu o art. 161 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019 Rada Miasta Starogard Gdański powinna wybrać następującą ilość ławników:

– do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 1,
– do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – 10.

1. ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: (art. 158 w/w ustawy)
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

3. Ławnikami nie mogą być: (art. 159 w/w ustawy)
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

4. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: (art. 162 §1 w/w ustawy)

– prezesi właściwych sądów,
– stowarzyszenia,
– inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

5. Termin zgłoszeń kandydatów na łaników.
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Biura Rady Miasta Starogard Gdański po 30 czerwca 2015 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

6. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione
w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

UWAGA:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest:

– w Urzędzie Miasta Starogard Gdański – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 01, przy ul. Gdańskiej 6,

– w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta – VII Kadencja – Informacje,

– w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Miasta Starogard Gdański – tel. 58 530 6024, 58 530 6025.

Pliki do pobrania:
Wzór karty zgłoszenia
Wzory oświadczeń
Karta zgłoszenia kandydata przez obywateli