Informacja dla organizatorów wypoczynku

Szanowni Państwo Kuratorium Oświaty w Gdańsku przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania

(Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.), organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, w wersji elektronicznej i papierowej nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgodnie z rozporządzeniem poprzez organizatora wypoczynku należny rozumieć szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; natomiast wypoczynek może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. kolonie, obozy, zimowiska) i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania(np. półkolonie, wczasy w mieście).