Zaproszenie na XXXIII sesję Rady Miasta. Porządek obrad

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski zaprasza na XXXIII sesję Rady Miasta, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 26 października (środa) 2016 r. o godz. 12:00.

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta za okres od 6 września 2016 r. do 3 października 2016 r.
6. Interpelacje radnych (pisemne).
7. Informacja o odpowiedziach udzielonych na interpelacje radnych złożone na poprzedniej sesji.
8. Zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
11. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
12. Raport o Stanie Miasta za rok 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2016 (zmiana 9),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2016 – 2026 (zmiana 9),
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
4) przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 1500) zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
5) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
6) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010 r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
8) „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”,
– stanowisko Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Edukacji,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
– stanowisko Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki,
– stanowisko Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– stanowisko Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa,
9) nadania nazw drogom publicznym gminnym,
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
10) nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim
– stanowisko Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
– stanowisko Komisji Kultury i Promocji Miasta,
14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl