XV Sesja Rady Miasta

XV Sesja w dniu 30 października 2019, godz. 12:00 w sali 102 Urzędu Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6.
Porządek obrad
1. Otwarcie XV sesji Rady Miasta.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zmiany do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
7. Informacja na temat polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok (zmiana 10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska; Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki;
4) podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2019-2031 (zmiana 10):
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych; Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Kultury i Promocji Miasta; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w klubach sportowych w Starogardzie Gdańskim:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki; Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych;
4) podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Starogard Gdański i wyznaczenia aglomeracji Starogard Gdański:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020-2023:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska;
4) podjęcie uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Urzędzie Miasta Starogard Gdański Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) przedstawienie opinii komisji stałych: Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; Komisja Edukacji;
4) podjęcie uchwały.
23. Podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym:
1) prezentacja projektu uchwały;
2) dyskusja;
3) podjęcie uchwały.
24. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Wolne wnioski i informacje – w tym przedstawienie treści zapytań i interpelacji radnych wraz z odpowiedziami.
26. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl