Ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na rok 2019 – otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 11 czerwca 2019 r. o otwartym konkursie ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2019 pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard Gdański”.

1. Forma i podstawa prawna konkursu:
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 201 9 r. poz. 688), Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

2. Rodzaj zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia:
na realizację zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu w 2019 roku przeznacza się kwotę 10 000, 00 zł.
Szczegółowy podział zadań i środków w ramach niniejszego konkursu przedstawia się następująco:
1. Zwiększanie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców Miasta Starogard Gdański 10 000, 00 zł.

3. Termin realizacji zadania:
od 15 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

4. Zakres zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w formie wsparcia w 2018 r.: w 2018 roku Gmina Miejska Starogard Gdański nie realizowała zadania wskazanego w treści konkursu. Wykaz zadań zrealizowanych w roku poprzednim w ramach otwartego konkursu ofert, jest umieszczony na stronie http://bip.starogard.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

5. Miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami konkursu:
ogłoszenie o konkursie umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, http://www.starogard.plhttp://bip.starogard.pl i http://Witkac.pl Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy urzędu: Anna Zielińska, tel. 58 56 137 78 , anna.zielinska@um.starogard.pl oraz Sylwia Ossowska tel. 881 200 480, sylwia.ossowska@um. starogard.pl

6. Rozpatrzeniu podlega pierwsza wersja oferty.

7. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu Witkac.pl do dnia 5 lipca 2019 . godz. 14:00

8. Termin oceny formalnej i merytorycznej:
do 21 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Warunki rozpatrzenia ofert:
oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia Komisji.

10 . Warunki realizacji zadania:

Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko oraz motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez edukację mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i monitoringu jakości powietrza. 

W ramach zadania powinny zostać wykonane następujące działania (rezultaty zadania):
1) Zorganizowanie na terenie miasta Starogard Gdański (targowisko miejskie, rynek co najmniej dwóch specjalistycznych pokazów edukacyjno-animacyjnych prezentujących prawidłową technikę palenia w piecu,
2) Prezentacja instruktażu właściwego sposobu spalania węgla,
3) Opracowanie projektu graficznego i wydruk (min. 500 szt.) ulotki informacyjnej na temat metod palenia w piecach i sposobów ograniczania emisji zanieczyszczenia powietrza, opatrzonej logo:
„Czyste Miasto Starogard Gdański” oraz herbem Miasta Starogard Gdański.

11 . Finansowanie zadania:
1) Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy.
2) W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego realizacji. W ramach kosztów zadania pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Wydatki w ramach kosztów kwalifikowanych można ponosić od dnia podpisania umowy.
3) Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w budżecie wydatki powstałe i poniesione przez organizację pozarządową w trakcie realizacji zadań, zapisane w jej księgach zgodnie z zasadami księgowości (możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami umowami, fakturami, itp.).
Koszty kwalifikowane, które mogą zostać pokryte z dotacji w 201 9 r.:
a) koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,
b) koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,
c) koszty publikacji i promocji,
d) koszty wkładu osobowego,
e) koszty zakupionego do celów realizacji zadania wyposażenia, które nie mogą przekroczyć 20% wysokości wnioskowanej dotacji.
4) Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:
a) wsparcie zadań, które są już dofinansowywane z budżetu Gminy,
b) pokrycie straty finansowej wynikającej z przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
c) refundację kosztów poniesionych przez organizacje pozarządowe,
d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
e) działalność gospodarczą,
f) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
g) udzielanie pomocy finansowej na działalność polityczną i religijną,
h) premie, stypendia,
i) kary regulaminowe.
5) Wysokość dotacji, o którą mogą się ubiegać organizacje pozarządowe może wynosić maksymalnie do 80% wartości zadania.
6) Minimalny wkład własny organizacji pozarządowej wynosi 20% wartości dotacji. Wkład ten może być finansowy i/lub osobowy

7) Przez wkład finansowy należy rozumieć:
środki finansowe własne (środki pozyskane ze składek, darowizn bądź środki wypracowane przez organizację pozarządową, które zos tały przeznaczone na realizację danego zadania),
środki finansowe z innych źródeł publicznych (środki pozyskane z innych instytucji publicznych
np.: ministerstwa, starostwa, itp.),
pozostałe (środki pozyskane z innych, niepublicznych źródeł, np. fundacji).
8) Przez wkład własny osobowy należy rozumieć:
a) pracę wolontariuszy udokumentowaną zawartym i porozumieniami, ich kartami pracy lub
oświadczeniami wolontariuszy o wykonaniu powierzonych im zadań (zgodnie z zapisami art. 44
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
b) pracę członków organizacji pozarządowych udokumentowaną oświadczeniami o byciu członkiem
organizacji oraz o wykonaniu powierzonych zadań.
9) Organizacje pozarządowe, które nie uzyskają dotacji we wnioskowanej kwocie, zobowiązane są złożyć poprawnie stworzone, zaktualizowane elementy oferty poprzez system http://Witkac.pl w wersji papierowej, które będą podstawą zawarcia umowy na realizację zadania. Niezłożenie tych dokumentów lub złożenie po wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Zaktualizowane elementy oferty winny zawierać takie elementy, jak zaktualizowany harmonogram oraz kosztorys uwzględniający koszty wskazane do dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy jest utrzymanie procentowego wkładu własnego.
10) W przypadku otrzymania dotacji w pełnej wysokości , o jaką organizacja pozarządowa wnioskowała, złożona oferta jest wiążąca.

12.  Oceny formalnej ofert złożonych w konkursie dokonuje Wydział Ochrony Środowiska na podstawie karty oceny formalnej:
Lp
Kryteria formalne
TAK/NIE
1. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie
2. Oferta została złożona prze uprawniony podmiot
1) Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert zobligowany jest w dniu oceny oferty i stwierdzeniu braków formalnych do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta poprzez system http://Witkac.pl.
2) Wskazanie w konkursie kryteria nie podlegają uzupełnieniu.
3) Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do komisji konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym.

13 . Ocena merytoryczna:
Kryterium oceny merytorycznej
Punktacja Od 0 do 15. 
1. Analiza i ocena realizacji zadania publicznego realizowanego w 2017 r.
(rzetelność, terminowość i sposób realizacji, 0-5)
2.Celowość realizacji zadania, 0-15
2.1 Czy potrzeba realizacji zadania została w pełni uzasadniona (na jakie potrzeby mieszkańców odpowiada projekt, czy zostały one zdiagnozowane i na jakiej podstawie dokumenty wymienione w §5 programu współpracy lub badania własne, 0-10)
2.2 Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników, czy są adekwatne w powiązaniu z celami zadania, 0-5) 
3. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, 0 10

3.1 Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (w latach 2015 2017, nazwa organu administracji publicznej, z którym
realizowane było zadanie, 0-5)
3.2 Zasoby kadrowe: kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania, 0-5.
4. Opis planowanych działań, ich spójność z celami,0-5.
5. Budżet zadania,0-13
5.1 Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (realność, przejrzystość, szczegółowość, spójność kosztorysu z opisem i harmonogramem,
uzasadnienie i realność kosztów poprawność ich wyliczeń, 0-5)
5.2 Udział wkładu własnego osobowego:
0 pkt
od 0 do 10%
1 pkt
od 11 do 29%
2 pkt
od 30 do 49%
3 pkt
od 50 do 69%
4 pkt
ponad 70%
(0-4)
5.3
Udział wkładu finansowego w całkowitym koszcie zadania:
0 pkt (od 0 do 10%)
1 pkt (od 11 do 29%)
2 pkt (od 30% do 49%)
3 pkt (od 50% do 69%)
4 pkt (ponad 70%)
(0-4)
6. Indywidualna ocena oferty przez członka komisji (0 5)
7. Liczba punktów ogółem
Zasady oceny merytorycznej
Dofinansowanie może otrzymać oferta, która uzyskała więcej niż 25 punktów.

Końcowa punktacja oferty to średnia z ocen poszczególnych członków Komisji Konkursowej.
1 4 . Sposób informowania o wynikach konkursu:
wykaz zleconych zadań i kwot przyznanych dotacji na realizację tych zadań, zostanie opublikowany w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego na http://bip.starogard.pl.
1 5 . Warunki realizacji zadań istotne postanowienia dotyczące umowy i jej treści:
1) Realizacja zadań powinna mieścić się w terminie od dnia 15 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.
2) Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy.
3) Organizacje pozarządowe są zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej o istotnych zmianach dotyczących: terminu realizacji zadania, harmonogramu, kosztorysu, realizacji zadania, niezwłocznie po nabyciu wiedzy w tym zakresie. Każda z istotnych zmian będzie wymagała wprowadzenia zmian do umowy.
4) Każdorazowo w umowie o realizację zadania określony zostanie procent, o jaki można zwiększyć pozycję kosztorysu finansowaną z dotacji, bez konieczności zawierania aneksu.
5) W celu zlecenia usługi o wartości powyżej 3 .000,00 zł. (słownie: trzech tysięcy złotych), pokrytej w całości lub w części z dotacji, organizacja pozarządowa zawiera z wykonawcą usługi umowę w formie pisemnej.
6) Przy wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Gminy Miejskiej organizacja pozarządowa zobowiązana jest stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości oraz odpowiedniego wydatkowania środków co do ich charakteru i wysokości.

7) W przypadku, gdy płatność za usługi lub faktury, które zostają opłacone w ramach realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, za właściwe uznaje się dokonanie realizacji zadania, przypada w dniu wolnym od pracy, dokonanie płatności w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Zastrzeżenia ogłaszającego:
1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, wydłużenia terminu składania ofert, czy terminu rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

ZARZĄDZENIE nr 321.06.2019 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 11 czerwca 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl