Stypendium Pomostowe

Stypendium Pomostowe obchodzi XVI edycję. Wciąż daje kolejne szanse na sukces młodych ludzi.

Program Stypendia Pomostowe jest skierowany do tegorocznych maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017r. Jej celem jest dofinansowanie osób zdolnych, którzy pochodzą z rodzin uboższych. Umożliwienie dalszej nauki osobom, które dostały się już na studia I stopnia lub na studia jednolite magisterskie. Stypendium to przypada na I rok studiów, wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Kryteria Programu Stypendiów Pomostowych:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. I którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
4) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.600zł brutto lub 1.800zł brutto (dochód netto wliczony z czerwca 2017 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczę punktów nie niższa niż 90. Algorytm obliczenia punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Partnerami Programu w II segmencie, obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, są Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych.

Więcej informacji na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Kontakt:

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Powstańców Warszawy 28
tel: 58 30 48 41
fax 58 300 48 43