Uchwała powołująca

Uchwała Nr LVII/535/2014
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 września 2014r.
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Tworzy się Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2. Uchwala się statut Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański
§3
Traci moc uchwała Nr LV/516/2014 Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie statutu Rady Seniorów Miasta Starogard Gdański.
§4
1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Sławomir Ruśniak