Statut Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Załącznik do uchwały Nr LVII/535/2014
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 września 2014r.
STATUT
RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Rada Seniorów w Starogardzie Gdańskim, zwana dalej Radą, podejmuje działania w celu integracji środowisk osób starszych oraz pobudzaniu i wzmacnianiu udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
2. Rada ma charakter doradczy, opiniodawczy, inicjatywny względem organów Miasta Starogard Gdański.
3. Rada podejmuje działania mające na celu integrację starogardzkiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Starogardu Gdańskiego, w szczególności poprzez:
1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
2) podejmowanie działań zmierzających do wspierania aktywności ludzi starszych, w tym do zapewnienia im dostępu do edukacji i kultury;
3) zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów oraz przełamanie stereotypowego postrzegania ich społecznej roli;
4) współpracę z władzami Starogardu Gdańskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym;
5) formułowanie propozycji dotyczących działań na rzecz osób w wieku senioralnym, w tym do ujęcia ich w miejskich planach i programach dotyczących seniorów;
6) upowszechnianie wiedzy o prawach, potrzebach i możliwościach seniorów oraz o podejmowanych na ich rzecz działaniach;
7) współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi oraz wyminę doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
8) określenie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia seniorów.

Rozdział II
Organy i zasady działania Rady
§2
1. Rada działa na zasadzie kadencyjności.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
3. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady.
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu diet ani wynagrodzeń.

§3
1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 9 osób, przy czym wskazane jest aby co najmniej ½ składu Rady tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia.
2. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
3. Członkowie Rady są powoływani przez Radę Miasta Starogardu Gdańskiego spośród przedstawicieli seniorów, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych, innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych przy czym:
1) 1 osobę do składu Rady wskazuje Rada Miasta Starogardu Gdańskiego,
2) 1 osobę do składu Rady wskazuje Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego,
3) 7 osób do składu Rady pochodzi z publicznego naboru.
4. Nabór przedstawicieli do Rady odbywa się na podstawie ogłoszenia publicznego.
5. Ogłoszenie o naborze do Rady przedstawicieli organizacji i podmiotów, o których mowa w ust. 3 oraz zasady naboru następuje na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta zamieszczonego w lokalnych mediach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

§4
1. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego jego Zastępca.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego jego Zastępca przekazuje prowadzenie obrad na pierwszym posiedzeniu nowo wybranemu Przewodniczącemu.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje jej pracami, w szczególności:
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2) zwołuje posiedzenia,
3) prowadzi obrady,
4) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
6. Do kompetencji sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Rady oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

§5
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 5 członków Rady lub na wniosek Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

3. Zawiadomienie członków Rady o terminie posiedzenia oraz porządek obrad następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego na adres zamieszkania członka Rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie takie powinno zawierać określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady. Zawiadomienie może zostać wysłane drogą elektroniczną o ile członek Rady wcześniej wskaże taki sposób zawiadomienia jako właściwy.
4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, do którego dołącza się listę obecności na posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
5. Protokół powinien zawierać:
1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek obrad,
4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu,
6) wyniki głosowania.

§6
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę jest jawne. Na wniosek każdego członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jego członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Gminę Miejską Starogard Gdański dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.

§7
1. Rada Miasta Starogard Gdański może odwołać członka Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji tej rady na wniosek Przewodniczącego Rady Seniorów, w szczególności:
1) na wniosek tego członka,
2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,
3) w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka rady niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego,
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach rady, po uprzednim poinformowaniu członka o zamiarze odwołania.
2. Uzupełnienie składu Rady następuje z zachowaniem zasad określonych w §3 ust. 3 i 4.

§8
Obsługę organizacyjną, administracyjną oraz warunki pracy Rady Seniorów zapewnia Prezydent Miasta Starogard Gdański.
Rozdział III
Postanowienia końcowe
§9
Pierwsza kadencja członków Rady Seniorów trwa do końca VII kadencji Rady Miasta Starogard Gdański.
§10
Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Uzasadnienie
Ustawa o samorządzie gminnym po zmianie dokonanej Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013, poz. 1318) w art.5c ust. 2 dopuszcza prawo tworzenia gminnych rad seniorów mających charakter organu opiniodawczego, doradczego i inicjatywnego.
Radni Rady Miasta Starogard Gdański mając na uwadze solidarność międzypokoleniową oraz wagę i znaczenie aktywności środowiska osób starszych dla lokalnej społeczności ich wiedzę i doświadczenie, poparli inicjatywę utworzenia w Starogardzie Gdańskim Rady Seniorów.
W związku z tym podjęto prace legislacyjno –konsultacyjne w celu utworzenia tejże Rady. Podjęcie uchwały stworzy możliwość powołania składu osobowego Rady według zasad określonych w Statucie oraz pozwoli na rozpoczęcie oczekiwanych przez środowisko osób starszych prac merytorycznych.