Zarządzenie powołujące – Starogardzka Rada Sportu

Zarządzenie nr 324/09/2015
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie: powołania Starogardzkiej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania.
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014,
poz.715) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się Starogardzką Radę Sportu, zwaną dalej „Radą Sportu”, jako organ o charakterze
opiniodawczo-doradczym i inicjującym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w
Starogardzie Gdańskim.
§2
Do zadań Rady Sportu należy:
1. Opiniowanie, w szczególności:
1) Strategii Rozwoju Miasta Starogard Gdański w zakresie kultury fizycznej;
2) Projektu budżetu Miasta Starogard Gdański w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) Programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Starogard Gdański, w tym
w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) Projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu w Starogardzie
Gdańskim,
2. Diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz
prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
3. Współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie Miasta Starogard Gdański,
4. Udział w tworzeniu Kalendarza Imprez Sportowych Miasta Starogard Gdański,
5. Współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu,
6. Współpraca merytoryczna z Komisją Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta Starogard
Gdański.
§3
Ustala się Regulamin Działania Starogardzkiej Rady Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszego Zarządzenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.