Skład

Uchwała Nr XII/100/2015
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015 – 2018.
Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr LVII/535/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014 r., poz. 3394) uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015 – 2018 w składzie:
1) Jan Brdak – przedstawiciel Prezydenta Miasta Starogard Gdański;
2) Stanisław Kubkowski – przedstawiciel Rady Miasta Starogard Gdański;
3) Bogdan Adam;
4) Ryszard Chabior;
5) Bogdan Grzela;
6) Danuta Kozikowska;
7) Irena Krzykowska;
8) Henryk Kurkowski;
9) Kazimierz Zimnak.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Dnia 24 września 2014 r. Rada Miasta Starogard Gdański podjęła Uchwałę Nr LVII/535/2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014 r., poz. 3394).
W skład Rady Seniorów wchodzi nie więcej niż 9 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli seniorów, organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych oraz innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych, przy czym:
1) 1 osobę do składu Rady wskazuje Rada Miasta Starogard Gdański;
2) 1 osobę do składu Rady wskazuje Prezydent Miasta Starogard Gdański;
3) 7 osób do składu Rady pochodzi z publicznego naboru, który odbywa się na podstawie ogłoszenia publicznego.

Dnia 1 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański wydał Zarządzenie Nr 136/04/2015 w sprawie ogłoszenia o naborze i zasadach naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kadencję 2015-2018. Na podstawie powyższego Zarządzenia w dniach od 7 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. prowadzony był nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański na kadencję 2015-2018. Zgłoszono 11 kandydatur na członków Rady Seniorów. Zgodnie z zasadami rekrutacji – w części merytorycznej Uchwały – zostały wskazane nazwiska 7 kandydatów z publicznego naboru, którzy przedstawili listy z największą liczbą ważnie oddanych podpisów poparcia ich kandydatur do Rady:
1) Bogdan Adam – przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Starogardzkim Centrum Kultury;
2) Ryszard Chabior – przedstawiciel indywidualny;
3) Bogdan Grzela – przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Starogard Gdański;
4) Danuta Kozikowska – przedstawiciel indywidualny;
5) Irena Krzykowska – przedstawiciel Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, Kociewskiego Centrum Zdrowia sp. z o. o., Rady Kombatantów, Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego;
6) Henryk Kurkowski – przedstawiciel Klubu Hodowców Gołębi Pocztowych i Ozdobnych;
7) Kazimierz Zimnak – przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów otwiera Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego jego Zastępca. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Podjęcie uchwały pozwoli rozpocząć prace merytoryczne, tak oczekiwane przez starogardzkie środowisko seniorów.
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański, obsługa administracyjna zapewniona jest w ramach funkcjonowania Urzędu Miasta Starogard Gdański.
Starogard Gdański, czerwiec 2015 r.