Archiwum

11.06.2010r.

Projekt rewitalizacji Rynku

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010 r. wniosek „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim” nie został wybrany do dofinansowania.

Po pomyślnym przejściu oceny formalnej i oceny wykonalności, wniosek przeszedł pod obrady Grupy Strategicznej która przekazała wniosek na posiedzenie Zarządu Województwa jako nie rekomendowany.

Ponieważ jednym z podstawowych kryteriów negatywnej oceny projektu, było nie uwzględnienie przez Grupę Strategiczną przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu rewitalizacji Rynku, miasto złożyło protest dotyczący oceny Grupy Strategicznej.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, wykorzystanie wyników inicjatyw i konsultacji społecznych, jest w Poddziałaniu 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jednym z dwóch kryteriów preferencyjnych oceny projektu.


2010-05-13

Informacja o stanie prac dot. rewitalizacji.

Gmina Miejska Starogard Gdański 8 stycznia 2010r. złożyła wniosek o dofinansowanie pt. „Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.”

Przedmiotem projektu jest I etap rewitalizacji Starogardu Gd. skoncentrowany w obrębie Rynku będącego sercem miasta, oraz przebudowy ulic: Hallera i Podgórnej wraz z infrastruktura podziemną. Projekt obejmuje również przeprowadzenie działań społecznych mających na celu zniwelowanie problemów społecznych na obszarze zdegradowanym tj. przestępczość czy patologie oraz pobudzanie aktywności społecznej. Celem głównym rewitalizacji Rynku są dwa komplementarne działania przestrzenne i społeczne realizujące łącznie wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej.

Do dnia 30 kwietnia 2010 r. trwała ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursów 3.2.1._1 oraz 3.2.1._2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Wniosek o dofinansowanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do dalszej oceny.

Kolejnym etapem procesu wyboru wniosków, po pozytywnym przejściu oceny formalnej, jest ocena wykonalności dokonywana przez Zespół Ekspertów. Eksperci dokonują przedmiotowej oceny na podstawie kryteriów wykonalności zapisanych w Uszczegółowieniu RPO WP. Ocena odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem kryteriów formalnych przekazane zostaną pod obrady Grupy Strategicznej, która dokonuje oceny strategicznej projektów. Ocena strategiczna dokonywana jest za pomocą kryteriów strategicznych zapisanych w Uszczegółowieniu RPO WP z uwzględnieniem wyników równolegle przeprowadzanej oceny wykonalności. Ocena strategiczna dokonywana będzie pod kątem zgodności i istotności projektów z punktu widzenia realizacji polityki regionalnej, w szczególności zaś pod kątem zgodności z celami RPO WP i ukierunkowaniem poszczególnych osi priorytetowych RPO WP, a także wpływu na społeczno – gospodarczy rozwój województwa.

W wyniku oceny strategicznej wszystkich wniosków w danym obszarze wsparcia – osi priorytetowej (działaniu), stworzona zostaje lista wniosków o dofinansowanie projektów w podziale na 3 grupy zgodnie z Regulaminem Działania Grup Strategicznych. Lista ta zostaje przekazana Zarządowi Województwa Pomorskiego przez Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu zwołanym w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty przekazania listy, Zarząd Województwa Pomorskiego dokonuje wyboru projektów otrzymujących dofinansowanie kierując się co do zasady rekomendacjami Grupy Strategicznej.

Tak więc na ostateczną decyzję o uzyskaniu dofinansowania wniosku trzeba jeszcze poczekać.


2008-12-03
Zaproszenie na warsztaty

Mam przyjemność zaprosić mieszkańców naszego miasta do udziału w spotkaniu warsztatowym dotyczącym rewitalizacji śródmieścia Starogardu Gdańskiego.
Warsztaty będą kontynuacją spotkań z września, października i listopada 2008 r, dotyczących problematyki systemu przestrzeni publicznych w obszarze Starego Miasta i ukształtowania płyty Rynku.
Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 16 grudnia 2008 r. w sali nr 102 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 16.00, przewidywane zakończenie około godziny 19.00.
Zapraszam jednocześnie do zapoznania się z obowiązującym Lokalnym Programem Rewitalizacji dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta:
www.starogard.pl/bindata/documents/DOCc71d458778a6c73c428dd1d111e4ab1b.pdf
oraz „Raportem z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego”:
www.starogard.pl/bindata/documents/DOC65713ba7f4ff082e2a48971d3f1c12e5.pdf

Licząc na aktywną obecność łączę wyrazy szacunku i poważania
Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
Edmund Stachowicz


2008-09-22
Spotkania warsztatowe dotyczące rewitalizacji śródmieścia Starogardu Gdańskiego

Mam przyjemność zaprosić mieszkańców naszego miasta do udziału w spotkaniach warsztatowych dotyczących rewitalizacji śródmieścia Starogardu Gdańskiego.
Warsztaty będą kontynuacją spotkania z dnia 09.09.2008 r., dotyczącego problematyki systemu przestrzeni publicznych i wariantów usprawnienia ruchu w obszarze Starego Miasta.
Spotkania warsztatowe odbędą się w dniach:
– 9 października 2008 r.
– 23 października 2008 r.
w sali nr 22 Urzędu Miasta, przy ul. Gdańskiej 6. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 1500, przewidywane zakończenie około godziny 1800.
Zapraszam jednocześnie do zapoznania się z obowiązującym „Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” (dokument w formacie .pdf, rozmiar 2089 kb) oraz „Raportem z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego” (dokument w formacie .pdf, rozmiar 2557 kb).

Licząc na aktywną obecność łączę wyrazy szacunku i poważania
Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
Edmund Stachowicz


2008-07-08
Lokalny Program Rewitalizacji

Na ostatniej przed wakacjami sesji Rada Miasta uchwaliła „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013”.
Nowe opracowanie bazuje na wykorzystaniu dorobku prac nad obowiązującym od 2006 roku Lokalnym Programem Rewitalizacji, jednak jego zasadnicza część została zmieniona w celu dostosowania do aktualnych przepisów dotyczących uzyskiwania dofinansowania z funduszy unijnych i aktualnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Starogardu.
W pracach kierowanych przez dr hab. Piotra Lorensa, kierownika Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, oprócz grupy ekspertów brali również udział przedstawiciele szerokiej społeczności naszego miasta. Podczas 5 spotkań warsztatowych, które miały miejsce w lutym i maju br., ich uczestnicy określili na nowo granice obszaru rewitalizacji, zdefiniowali przestrzenne, społeczne i ekonomiczne cele rewitalizacji, określili listę projektów do realizacji oraz sposoby wdrażania i monitorowania programu. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło przeszło 80 osób.
Prezentując na sesji Rady opracowany na tej podstawie dokument dr Lorens serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom warsztatów za ich wkład w stworzenie Programu. Nie mniej serdecznie podziękował również wszystkim mieszkańcom naszego miasta którzy wzięli udział w badaniu ankietowym na temat rewitalizacji. Wypowiedzi około 1200 ankietowanych pozwoliły na lepsze poznanie problemów przestrzennych, społecznych i ekonomicznych Starogardu i również wpłynęły na ostateczny kształt opracowania.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z „Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2008-2013” (dokument w formacie .pdf, rozmiar 2089 kb) oraz „Raportem z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego” (dokument w formacie .pdf, rozmiar 2557 kb).


2008-04-23
Spotkania warsztatowe poświęcone aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Mam przyjemność zaprosić mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych poświęconych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Planowane w maju spotkania będą kontynuacją 3 spotkań które odbyły się w lutym b.r.
Warsztaty robocze odbędą się w dniach:
• 8 maja 2008 r.
• 15 maja 2008 r.
w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Aleja Jana Pawła II nr 3. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 15.00, przewidywane zakończenie około godziny 18.00.
Zapraszam jednocześnie do zapoznania się z obowiązującym Lokalnym Programem Rewitalizacji, zawartym na stronie internetowej bip.starogard.pl/upload/452/0643420_zalacznik.pdf
Licząc na aktywną obecność łączę wyrazy szacunku i poważania

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
Edmund Stachowicz


2008-03-07
Lokalny Program Rewitalizacji – ankiety

Informujemy, że od 10 marca b.r. mieszkańcy naszego miasta mogą w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego pobierać ankiety związane z prowadzoną obecnie aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wypełnione ankiety prosimy oddawać do 18.03.2008 w Biurze Obsługi Klienta lub pok. nr 32.

Pobierz ankietę


2008-02-20
Lokalny Program Rewitalizacji

W lutym rozpoczął się cykl spotkań warsztatowych poświęconych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W pierwszym spotkaniu warsztatowym, na zaproszenie prezydenta miasta Edmunda Stachowicza, uczestniczyli radni, mieszkańcy oraz osoby zainteresowane przemianami przestrzennymi, społecznymi i ekonomicznymi w zdegradowanych częściach miasta, przyczyniającymi się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Celem rewitalizacji nie są tylko działania ściśle techniczne polegające na remontowaniu budynków, unowocześnianiu infrastruktury czy zabudowie dróg i chodników. W skład rewitalizacji wchodzą również działania o charakterze społecznym i ekonomicznym. Razem mają one doprowadzić do właściwego funkcjonowania określonych obszarów.
W słowie wstępnym prezydent miasta Edmund Stachowicz przypomniał uczestnikom spotkania o uchwaleniu w kwietniu 2006 roku przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Starogard Gdański na lata 2006-2013. Obecnie zmiana przepisów dotyczących warunków uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, obliguje do przeprowadzenia aktualizacji tego programu w celu dostosowania go do obowiązujących wymogów unijnych. Ponieważ rewitalizacja jest procesem o charakterze wieloletnim, wychodzącym poza ramy kadencji Rady Miejskiej czy prezydenta Miasta efektów zapoczątkowanych aktualnie procesów można oczekiwać w pełni za kilka może nawet kilkanaście lat.

Dla powodzenia tego procesu konieczna jest współpraca wielu środowisk lokalnych naszego miasta – mówił prezydent Edmund Stachowicz . Zarówno w ustaleniu kierunków działania, jak i późniejszym wprowadzeniu ich w życie, muszą ze sobą współdziałać mieszkańcy rewitalizowanych obszarów, politycy, urzędnicy samorządowi, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, członkowie stowarzyszeń i organizacji. Słowem wszyscy, którym na sercu leży dobro naszego miasta.

Warsztaty prowadził prof. Piotr Lorens , kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i jednocześnie prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Uczestnicy poznali problematykę rewitalizacji, dowiedzieli się jak wygląda proponowana struktura prac nad jej aktualizacją. Dokonano również wstępnego określenia słabych i mocnych stron programu oraz szans i zagrożeń. Zaproponowano rejony do rewitalizacji spoza obecnego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Określono również cele przestrzenne, ekonomiczne i społeczne rewitalizacji.
Na spotkaniu, które odbyło się 15 lutego dokonano selekcji celów postawionych na pierwszym spotkaniu oraz ich wstępnej hierachizacji.
Kolejne spotkanie warsztatowe odbędzie się 29 lutego również w SCK.


2008-01-23
Lokalny Program Rewitalizacji

Mam przyjemność zaprosić mieszkańców naszego miasta do współpracy w przygotowaniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański. W tym celu planujemy przeprowadzenie 5 spotkań warsztatowych, których uczestnicy będą brać udział w kształtowaniu przyszłości niektórych obszarów naszego miasta, obecnie zaniedbanych lub sukcesywnie tracących na jakości.
W lutym 2008 r. przeprowadzone zostaną trzy spotkania, które pozwolą na określenie podstawowych potrzeb i priorytetów mieszkańców Starogardu w dziedzinie rewitalizacji.
Warsztaty robocze odbędą się w dniach:
• 8 lutego 2008 r.
• 15 lutego 2008 r.
• 29 lutego 2008 r.
w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Aleja Jana Pawła II nr 3. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 15.00, przewidywane zakończenie około godziny 18.00.
Zapraszam jednocześnie do zapoznania się z obowiązującym Lokalnym Programem Rewitalizacji, zawartym na stronie internetowej bip.starogard.pl/upload/452/0643420_zalacznik.pdf
Licząc na aktywną obecność łączę wyrazy szacunku i poważania.

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
Edmund Stachowicz