Likwidacja azbestu

INFORMACJA
DOTYCZĄCA  MOŻLIWOŚCI  POZYSKANIA  DOFINANSOWANIA  NA USUWANIE  WYROBÓW  ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST ORAZ O SZKODLIWOŚCI SAMODZIELNIE  PODEJMOWANYCH  PRAC POLEGAJĄCYCH  NA USUWANIU TYCH WYROBÓW

Aktualnym aktem prawnym dotyczącym usuwania azbestu jest rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, którego § 4. mówi: „Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu … zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów”. Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r., które zawiera obowiązujące kryteria oceny i terminy kolejnych ocen. Kryterium określenia stopnia pilności stanowi sumaryczna liczba punktów, wynikająca z przeprowadzonej oceny wyrobu zawierającego azbest, według wzoru podanego w załączniku do rozporządzenia. Pilny obowiązek wymiany dachu nastąpi w przypadku uzyskania w ocenie stanu wyrobu zawierającego azbest powyżej 120 punktów.

Zgodnie z §7.1 cytowanego już rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r., wyroby zawierające azbest zakwalifikowane zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia, powinny być usunięte przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest. Wykonaną ocenę przedkłada się powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego (PINB).Wymiana dachu z płyty falistej (eternitu) może oczywiście zostać dokonana także w wyniku decyzji właściciela budynku, bez wystąpienia konieczności spowodowanej oceną.

Sposób postępowania z wyrobem zawierającym azbest, tj.  zabezpieczania i usuwania wyrobu jest także uregulowany rozporządzeniem z 2 kwietnia 2004 r., ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 5 sierpnia 2010 r. Wykonanie czynności związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest jest przeprowadzane pod nadzorem właściwego organu nadzoru budowlanego (PINB), właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego i właściwego Okręgowego Inspektora Pracy. Zgłoszenia do wymienionych organów w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac, dokonuje wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest. Roboty budowlano-remontowe prowadzone z udziałem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów wynikających z przepisów BHP.  Podejmujący te prace powinni przejść specjalistyczne badania medyczne, odbyć przeszkolenie w zakresie minimalizacji zagrożeń oraz posiadać odpowiednie zezwolenia, starosty lub marszałka województwa właściwego dla terenu robót, na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne samodzielne usuwanie wyrobu zawierającego azbest przez właściciela budynku.

Przedsiębiorca posiadający wymagane uprawnienia, dokonuje w ramach jednej usługi zdjęcia i usunięcia płyt eternitowych. Wytworzony odpad niebezpieczny przedsiębiorca jest zobowiązany przekazać do unieszkodliwienia na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest lub poddać go innym, dopuszczonym ustawowo, procesom unieszkodliwienia.

Mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów azbestowych. Dofinansowanie może być udzielane z budżetu miasta oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w miarę posiadanych środków pieniężnych.