Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy

Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.

Opis projektu
Projekt zakłada utworzenie szlaku przyrodniczego w korytarzu ekologicznym rzeki Wierzycy. Produktem planowanej inwestycji będzie nowy, utworzony, spójny szlak turystyczny o długości 7,00 km na obszarze Gminy Starogard Gdański i Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozpoczynający się w miejscowości Krąg, prowadzący nasypem nieczynnej linii kolejowej do miasta Starogard Gdański, dalej Doliną Wierzycy ku centrum miasta, przez obszar Parku Miejskiego, aż po wschodnie granice miasta i tereny nad Jeziorem Kochanka. W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania z zakresu edukacji ekologicznej.
Celem głównym przedsięwzięcia jest utrzymanie istniejących form ochrony przyrody, poprawę ciągłości przestrzennej systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności procesów przyrodniczych poprzez ograniczenie antropopresji. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony wyniesie 350 ha.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 13 463 977,69 zł
dofinansowanie: 8 285 264,10 zł

Jednostki realizujące:
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Gmina Starogard Gdański
– Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Stan realizacji
Projekt zrealizowany.