Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy

Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru.

Opis projektu
Projekt „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru” obejmuje następujące elementy:
1) ochrona przyrody poprzez identyfikację i prezentację najciekawszych obiektów przyrodniczych trasą biegnącą po byłym torowisku na odcinku od Kręga do Starogardu – Gmina Starogard Gdański (Partner),
2) urządzenie szlaku edukacji przyrodniczej z takimi elementami jak: platformy widokowe, kładki przez rzekę, oznakowanie miejsc wartościowych przyrodniczo
(w tym w obszarze Natura 2000) oraz utrzymanie i przywracanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów
i składników przyrody (w tym odnowa przyrodnicza parku miejskiego w zakolu rzeki Wierzycy oraz bezpośredniego sąsiedztwa jeziora Kochanka) – Gmina Miejska Starogard Gdański (Beneficjent).
3) Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie podjętych projektów z zaakcentowaniem problematyki związanej z ochroną bioróżnorodności i przywrócenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Wierzycy – Nadleśnictwo Starogard (Partner),

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 12 893 568,13 zł
wnioskowana kwota dofinansowania: 9 025 497,69 zł (70% kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące:
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Gmina Starogard Gdański
– Nadleśnictwo Starogard

Źródło finansowania
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO na lata 2014-2020 Działanie 11.4. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji poniesionych kosztów.

Stan realizacji
Wniosek w trakcie realizacji.