Starogardzki Miejski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa na rzecz rozwoju

header-2Opis projektu
Projekt partnerski z Powiatem Starogardzkim, Gminą Starogard Gdański i Gminą Bobowo. Został utworzony w celu wspólnej realizacji Projektu, który zakłada stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic Starogardzkiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu oddziaływania Starogardu Gdańskiego wraz z analizą i oceną powiązań funkcjonalnych oraz identyfikacją wspólnych celów rozwojowych. Ponadto Projekt zakłada sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru i rozbudowę powiązań funkcjonalnych: miasto – otoczenie. W ramach działań projektowych zakłada się również wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów aplikujących w perspektywie unijnej 2014 – 2020, spójne planowanie przestrzenne JST oraz wzmocnienie współpracy między JST – zintegrowane rozwiązywanie problemów.
W ramach projektu opracowano na potrzeby Gminy Miejskiej Starogard Gdański następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna adaptacji poddasza budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Starogardzie Gdańskim na potrzeby przedszkola;
– dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 65
w Starogardzie Gdańskim na funkcję Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej,
– dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji „Kina Sokół”.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 862 171,90 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 9 026,94 zł
kwota dofinansowania 775 954,71 zł (90 % kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące
– Powiat Starogardzki
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Gmina Starogard Gdański
– Gmina Bobowo

Źródło finansowania
PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie zaliczek.

Stan realizacji
Projekt zakończony.