„Stać nas na więcej” dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w Starogardzie Gdańskim

Tytuł projektu: „Stać nas na więcej” dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w Starogardzie Gdańskim
Program: Program Operacyjny  Kapitał  Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji projektu: 01.01.2009 do 31.12.2010
Wartość projektu: 312.396 zł

Projekt edukacyjny „Stać nas na więcej” osiągnął półmetek 15  grudnia 2009 r. W ramach planowanych zadań zrealizowaliśmy zajęcia dla 19 grup uczestników w wymiarze 420 godzin dydaktycznych. Przeprowadziliśmy też w rozszerzonym wymiarze badania stopnia opanowania wybranych standardów egzaminacyjnych uczniów klas III i V szkół podstawowych oraz II klas gimnazjum. Nauczyciele, oddelegowani przez Dyrektorów szkół,  sprawdzili ponad 2100 testów, doskonaląc umiejętność kryterialnego oceniania osiągnięć uczniów.

Wiosenną sesję szkoleniową zaplanowaliśmy w marcu 2010 roku. Koncepcję doskonalenia, harmonogram kursów  i analizę wyników badania przedstawimy na spotkaniu  z Dyrektorami szkół  4 lutego br.

Cel, do którego zmierzamy – podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych, jest trudnym wyzwaniem. Aby temu zadaniu sprostać trzeba przekonać adresatów szkoleń do zmian koncepcji nauczania i wychowania, weryfikacji planów dydaktycznych, metod pracy.  Zwiększone zaangażowanie  w proces dydaktyczno-wychowawczy zawsze owocuje korzystnymi zmianami, ale często odroczonymi w czasie. O tym, między innymi, napisali prowadzący zajęcia z zakresu pedagogiki: Lucyna Maculewicz i Piotr Pardo. Poniżej zamieszczamy ich refleksje.
W imieniu zarządzających Projektem: Bogumiła Zagłoba

Link do art. Lucyny Maculewicz
Link do art. Piotra Pardo

Link do ankiety…

Realizacja projektu:
Wydział Spraw Społecznych

Kolejny III etap realizacji projektu edukacyjnego „Stać nas na więcej” dobiega końca. Zgodnie z życzeniem beneficjentów – nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w Starogardzie Gdańskim – szkolenia przeprowadzono wg harmonogramu uwzględniającego preferencje uczestników zajęć. W ramach planowanych zadań zrealizowano zajęcia dla 8 grup uczestników w wymiarze 180 godzin dydaktycznych. Wyniki ewaluacji na podstawie ankiet uczestnika potwierdzają wysoki stopień akceptacji form doskonalenia.
W III sesji szkoleniowej wykorzystano wyniki badania stopnia opanowania standardów wymagań sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z grudnia 2009 r. Temu celowi służył program kursu Planowanie procesu nauczania na podstawie diagnozy edukacyjnej dla 101 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Przed nami badanie stopnia opanowania wybranych standardów egzaminacyjnych uczniów klas III szkół podstawowych, zaplanowane na 11 maja br. Tym razem, zgodnie  z planem zapisanym we wniosku projektowym, testowaniu poddana zostanie celowo dobrana próba badawcza. Decyzje o badaniu całej populacji podejmą Dyrektorzy szkół. Jeśli zdecydują się na sprawdzenie stopnia opanowania standardowych umiejętności, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ramach Projektu narzędzia.  Wyniki testowania reprezentacji szkół zostaną zanalizowane i zinterpretowane, aby umożliwić dalsze doskonalenie procesu kształcenia.
Podwyższenie wyników egzaminów zewnętrznych uczniów starogardzkich szkół podstawowych i gimnazjów to cel, do którego konsekwentnie zmierzamy. Mamy coraz liczniejszą rzeszę sprzymierzeńców. W zakończonej sesji szkoleniowej wzięło udział 199 nauczycieli na 200 zaproszonych. W bazie danych PEFS zarejestrowano 424 uczestników Projektu. To wynik, który mówi sam za siebie. Będziemy doskonalić ofertę, ponieważ „ nic nie jest doskonałe, a na słońcu też są plamy”.

Wyniki ewaluacji III sesji szkoleniowej.
W imieniu zarządzających: Bogumiła Zagłoba