Równy start

Gmina Miejska prowadzi obecnie projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który otrzymała dofinasowanie w 2011 roku na kwotę 707.600,00 zł.

Tytuł projektu: Równy start
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: 01-08-2011 do 31-07-2013
Wartość projektu: 707.600,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. We wszystkich  starogardzkich szkołach podstawowych zostaną zorganizowane dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Nastąpi to poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających w 5 starogardzkich szkołach podstawowych. Realizacja projektu znacząco wpłynie na równość szans i zrównoważony rozwój dzieci w klasach I-III.  Projket skierowany jest do 750 dzieci z klas I-III.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Spraw Społecznych

Biuro projektu: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok.211.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IMG0e8f5c258b0a47fd0218af80cbbbf1ce