Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

ilustracja

Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Okres realizacji: od  06-06-2014  do 31-12-2015
Wartość projektu: 1.409.337,01 zł
Dofinansowanie: 100 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 1.400.727,01 zł

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie dostępu do internetu grupie 50 gospodarstw domowych przez okres realizacji projektu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu przez 5 lat – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi trwałości projektów.

Cele szczegółowe projektu:

1. Kształtowanie świadomych użytkowników komputera i internetu poprzez przeszkolenie wybranych uczestników projektu z zakresu obsługi komputera, podstawowych jego funkcjonalności oraz umiejętności korzystania z internetu. Aby zachować spójność działań, szkolenie skierowano do grupy osób pochodzących z wybranych 50 gospodarstw domowych.

2. Zapewnienie możliwości korzystania na podstawie umowy użyczenia z zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego. Zapewnienie również montażu i serwisu sprzętu.

3. W ramach działań koordynacyjnych – zapewnienie swobodnego dostępu do internetu grupie osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w jednostkach podległych wnioskodawcy (szkoły, Starogardzkie Centrum Kultury) poprzez wyposażenie sal komputerowych (zakup 260 zestawów komputerowych, 9 urządzeń wielofunkcyjnych i 9 routerów).

4. Upowszechnianie wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych i popularyzacja tych technologii poprzez przeprowadzenie działań promocyjnych.
Sprzęt zainstalowany w jednostkach podległych Gminie Miejskiej Starogard Gdański w ramach realizacji projektu został przeznaczony do użytku w celach edukacyjno – informacyjno – społecznych. Wpłynęło to na zwiększenie poziomu umiejętności informatycznych i informacyjnych mieszkańców wykluczonych cyfrowo oraz umożliwiło im załatwianie spraw administracyjnych, spraw związanych z życiem codziennym, zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i obywatelskim, a także rozwój zawodowy.

Dzięki wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy dzieci i młodzież ucząca się ma lepszy, bardziej swobodny dostęp do internetu. Zyskuje możliwość korzystania z komputerów poza obowiązkowymi zajęciami informatycznymi. Realizacja działań koordynacyjnych przyczynia się również do integracji grupy wykluczonej cyfrowo z pozostałymi mieszkańcami Starogardu Gdańskiego.

1Wszelkie działania koordynacyjne podjęte przez Miasto mają charakter uzupełniający względem celu głównego, jakim jest zapewnienie dostępu do Internetu 50 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

Opis realizacji:
W dniu 6 czerwca 2014 roku podpisano umowę na realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański”.

We wrześniu 2014 roku wytypowano 50 beneficjentów ostateczni projektu na podstawie regulaminu opracowanego przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Beneficjentami ostatecznymi zostały osoby narażone na wykluczenie cyfrowe ze względu na trudną sytuację materialną oraz swoją niepełnosprawność. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu dla 50 gospodarstw domowych. Wszystkie publiczne szkoły podstawowe i gimnazja znajdujące się na terenie Starogardu Gdańskiego otrzymały – po 30 laptopów, router i urządzenie wielofunkcyjne natomiast Starogardzkie Centrum Kultury zostało wyposażone w 20 laptopów, router i urządzenie wielofunkcyjne.

11 grudnia 2014 r. w Auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim odbyła się konferencja promująca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminie Miejskiej Starogard Gdański” realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem konferencji było zaznajomienie słuchaczy z tematyką wykluczenia cyfrowego, przybliżenie problemu współczesnych zagrożeń, jakie niesie za sobą brak dostępu do sieci. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele  samorządu, dyrektorzy starogardzkich szkół podstawowych i gimnazjów oraz  Beneficjenci ostateczni projektu.

2

Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta, Pan Janusz Stankowiak, który podkreślił, że w obecnych czasach problem wykluczenia cyfrowego nabiera coraz większego znaczenia zarówno dla samych mieszkańców, jak i całego regionu.

W okresie 12.12.2014 – 17.12.2014 odbyły się szkolenia dla 50 beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański”. Szkolenia prowadzone były w salach komputerowych Pomorskiej Szkoły Wyższej, w grupach 10-cio osobowych przez wykwalifikowaną kadrę. Zakres szkoleń obejmował: podstawy obsługi komputera, budowa i działanie komputera, podstawowe pojęcia takie jak: plik, folder, system operacyjny etc., tworzenie i edycja dokumentów w programie tekstowym (na przykładzie CV i listu motywacyjnego), Internet – najpopularniejsze przeglądarki, skuteczne wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna (zakładanie własnego konta e-mail, pisanie listów elektronicznych, odbieranie poczty), praca z najpopularniejszymi komunikatorami internetowymi: gadu – gadu oraz skype, co to jest wirus? Jak się chronić przed nim?, co to jest SPAM i jak go unikać? czarna lista maili, ćwiczenia korzystania z różnych usług dostępnych przez Internet, rejestrowanie się na popularne portale usługowe i społecznościowe (allegro, olx, nasza klasa, facebook,), obsługa pakietu biurowego, w tym edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bezpieczne użytkowanie Internetu i obsługa poczty elektronicznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa jego obsługi i zgodności z prawem jego użytkowania, BHP obsługi komputera, ryzyka związane z użytkowaniem sprzętu w ramach projektu POIG i zasady ich uniknięcia. W czasie szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i informacyjne oraz posiłki.

W dniach od 13.02.2015 do 20.02.2015 r. odbyła się dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z dostępem do internetu w 50 gospodarstwach domowych, natomiast w dniach od 23.02.2015 do 27.02.2015 roku została przeprowadzona pierwsza dostawa i instalacja 130 laptopów oraz 9 urządzeń wielofunkcyjnych i 9 routerów do szkół podstawowych, gimnazjów oraz do Starogardzkiego Centrum Kultury.

W dniu 02 grudnia 2015 roku podpisano Aneks do umowy na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański”, w ramach którego zwiększono zakres rzeczowy przedsięwzięcia poprzez doposażenie w zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (130 szt.) jednostek podległych.

3

W wyniku realizacji aneksu do umowy, w dniu 21.12.2015 roku przeprowadzono dostawy kolejnych 130 laptopów wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do szkół podstawowych, gimnazjów oraz Starogardzkiego Centrum Kultury.

Łącznie w ramach realizacji projektu użyczono 50 zestawów komputerowych Beneficjentom Ostatecznym, 260 laptopów, 9 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 9 routerów szkołom podstawowym, gimnazjom oraz Starogardzkiemu Centrum Kultury. Dodatkowo Beneficjenci Ostateczni otrzymali bezpłatny dostęp do Internetu.

Cały projekt „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański” podsumowano na konferencji, która odbyła się 17 grudnia 2015 r. w Pomorskiej Szkole Wyższej przy ul. Kościuszki 112 w Starogardzie Gdańskim.

4

Uczestniczyli w niej mieszkańcy, którzy otrzymali darmowe komputery, dyrektorzy miejskich szkół, SCK i MOPS oraz pracownicy Urzędu Miasta. W imieniu prezydenta projekt podsumował wiceprezydent Maciej Kalinowski.

Na zakończenie konferencji uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat wykorzystania Internetu i technologicznych nowinek we współczesnym świecie.
Realizacja projektu trwała do 31.12.2015 r., natomiast w okresie 5 lat po jego zakończeniu Gmina Miejska Starogard Gdański zobowiązała się do serwisowania sprzętu komputerowego oraz opłacania abonamentu internetowego Beneficjentom Ostatecznym. Zakupiony sprzęt przekazany na mocy umowy użyczenia po 31.12.2020 r. stał się własnością Beneficjentów.

„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka