Popołudniowe przedszkole

2009-2010

Tytuł projektu: Popołudniowe przedszkole
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej
Okres realizacji projektu: 01-08-2009 do 31-07-2010
Wartość projektu: 128.592 zł.

Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała w 2009 roku dofinansowanie na realizację projektu pt. „Popołudniowe przedszkole” z Programu Opercyjnego Kapitał Ludzki.
Otrzymane dofinansowanie to 124 734 zł .Realizacja projektu ma na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci z naszego miasta w wychowaniu przedszkolnym. Nastąpiło to poprzez uruchomienie dodatkowego naboru dzieci w dwóch starogardzkich przedszkolach (MPP3,MPP4) z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich, nie  objętych edukacją przedszkolną.
CELEM głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez objęcie  roczną edukacją przedszkolną 50 dzieci z Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Dla dzieci tych został zorganizowany dodatkowy bazpłatny nabór na pobyt w placówce przedszkolnej w godzinach popłudniowych od 16-19 od poniedziałku do piątku. Dzieci korzystają z standardowej opieki przedszkolnej oraz (po jednej godzinie tygodniowo) z zajęć dodatkowych tj.język angielski,rytmika,logopedia.

Biuro projektu: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok.211

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Spraw Społecznych

IMG0e8f5c258b0a47fd0218af80cbbbf1ce