Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji: Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

header-4Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie w 2015 roku dokumentacji technicznej (w tym wszystkich dokumentów, których potrzeba wykonania może wyniknąć w trakcie opracowywania dokumentacji, np. Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko) i dokumentacji studialnej. Efektem będą dwa komplety opracowań – dokumentacja techniczna i studium wykonalności. Sporządzenie dokumentacji umożliwi realizację założonego celu, tj. aplikowanie o środki unijne, przystąpienie do prac budowlanych związanych ze stworzeniem węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim wraz z przebudową okolicznego układu drogowego. Gotowa dokumentacja techniczna ma być w październiku 2015r. Realizacja dokumentacji technicznej jest pierwszym etapem w ubieganiu się o dofinansowanie zadania infrastrukturalnego polegającego na budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 590 627,00 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 177 189,00 zł
kwota dofinansowania 413 438,00 zł (75% kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące:
Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2007-2013

Stan realizacji: Projekt zakończony.