Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Dnia 15 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego  zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs 01/POKL/9.1.2/2010 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Wniosek przygotowany przez Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Starogard Gdański otrzymał wysoką ocenę i został wybrany do dofinansowania .
Na konkurs złożono ponad 300 wniosków. Po ocenie merytorycznej na liście rankingowej znalazło się 205 wniosków, dofinansowanie dostało tylko 25 z nich, w tym wniosek starogardzkiego Wydziału Rozwoju.

Tytuł projektu: Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: 01-08-2010 do 31-07-2012
Wartość projektu: 1.126.378,00 zł.

Realizacja projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. W pięciu starogardzkich szkołach zastaną zorganizowane dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.
Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Spraw Społecznych

Biuro projektu: Urząd Miasta Starogard Gdański, ul.Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok.211.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IMG0e8f5c258b0a47fd0218af80cbbbf1ce