Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO informuję, że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Starogard Gdański, w imieniu której działa Prezydent Miasta Starogard Gdański, zwana dalej Administratorem; z którym skontaktować się można:

a) osobiście pod adresem: ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański,

b) telefonicznie: 58-530-6006,

c) drogą elektroniczną: ratusz@um.starogard.pl

II. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

a) telefonicznie: +48-570-677-222 ,

b) drogą elektroniczną: iod@um.starogard.pl,

c) osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6;

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu zaoferowania wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

IV. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej,
a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia swoich danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie III.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.