Zostań rachmistrzem spisowym. Trwa nabór uzupełniający

Gminny Komisarz Spisowy w Starogardzie Gdańskim ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych.  Kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty od 15 do 21 czerwca 2021 r.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, pełniąc funkcję Gminnego Komisarza Spisowego w Starogardzie Gdańskim, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Spis trwa od 1 kwietnia 2021 r.  Ma się zakończyć 30 września 2021 r.

Kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty od 15 do  21 czerwca 2021 r.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Gdańskiej 6, za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp2021@um.starogard.pl) bądź platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunki kandydowania na rachmistrza spisowego

1. mieć ukończone 18 lat,
2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne lub nieumyślne przestępstwo.

Zadania rachmistrza spisowego

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Przy składaniu oferty na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza, który dostępny jest na stronie: Gmina Miejska Starogard Gdański – Biuletyn Informacji Publicznej

Formularz powinien zawierać:

1. dane osobowe i kontaktowe:
     a. imię (imiona) i nazwisko,
     b. datę urodzenia,
     c. adres zamieszkania,
     d. numer telefonu,
     e. adres e-mail.
2. oświadczenie o:
    a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
    c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
    d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański (bip.starogard.pl → zakładka NSP2021) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Starogardzie Gdańskim – nr tel. (+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych, (+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych
e-mail: nsp2021@um.starogard.pl

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl