Zostań rachmistrzem spisowym

Gminny Komisarz Spisowy w Starogardzie Gdańskim ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty do 9 lutego 2021 r.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, pełniąc funkcję Gminnego Komisarza Spisowego w Starogardzie Gdańskim, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

Nabór ogłoszony jest na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.). – zwany dalej NSP 2021

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydaci na rachmistrzów mogą składać oferty do dnia 9.02.2021 r.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Gdańskiej 6, za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp2021@um.starogard.pl) bądź platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunki kandydowania na rachmistrza spisowego

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne lub nieumyślne przestępstwo.

Zadania rachmistrza spisowego

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Przy składaniu oferty na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza, który dostępny jest na stronie https://bip.starogard.pl/m,439,nsp-2021.html

Formularz powinien zawierać:

 1. dane osobowe i kontaktowe:
  a. imię (imiona) i nazwisko,
  b. datę urodzenia,
  c. adres zamieszkania,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail.
 2. oświadczenie o:
  a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej BIP Gminy Miejskiej Starogard Gdański (bip.starogard.pl → zakładka NSP2021) oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Starogardzie Gdańskim – nr tel. (+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych, (+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych e-mail: nsp2021@um.starogard.pl