Zgłoś swój wniosek. Miasto dopłaci Ci do zmiany ogrzewania

Starogardzianie do 10 maja br. mogą ubiegać się o dotację na wymianę starych źródeł energii na bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku. Miasto pokryje część poniesionych przez nich kosztów na zakup i wykonanie nowej instalacji.

Starogard przystąpił do kolejnej edycji konkursu „Czyste powietrze Pomorza- edycja 2017”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Tym samym zachęca mieszkańców do wymiany kotłów opalanych węglem lub koksem na piec gazowy, olejowy lub na pompę ciepła. Mieszkańcy mogą też podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Miasto pokryje cześć poniesionych przez nich kosztów na zakup i wymianę instalacji.  Aby uzyskać dofinansowanie takiej inwestycji należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, przy ul. Gdańskiej 6, w kancelarii podawczej, pok. nr 01 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2017 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Techniczno Inwestycyjnym – pok. nr 105 oraz w dołączonym do informacji linku. W pokoju nr 105 UM można uzyskać też dodatkowe informacje na temat konkursu oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku – tel. 58 530 60 66.

Zwrot do 55%

Kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 55% kosztów kwalifikowanych zadnia i będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2017)

Koszty kwalifikowane zadania, czyli koszty podlegające zwrotowi, stanowią wydatki poniesione na:
a) zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
– kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
– pomp ciepła,
– węzłów cieplnych z przyłączami,
b) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u

Dotacja udzielona będzie na modernizację źródeł energii cieplnej w budynkach, zlokalizowanych na terenie Miasta Starogard Gdański. Dotyczy budynków:
– jednorodzinnych, stanowiących własność osób fizycznych,
– wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
– wielorodzinnych, stanowiących własność Gminy.

Wnioski, które wpłyną do kancelarii tutejszego urzędu po dniu 10.05.2016 r. nie będą rozpatrywane przez tutejszy Urząd.

W Starogardzie jest jeszcze sporo domów jednorodzinnych z indywidualnym ogrzewaniem węglowym. Program ma na celu zachęcić właścicieli do wymiany instalacji, która poprawi stan powietrza atmosferycznego w mieście, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów.

W ubiegłym roku UM w Starogardzie udzielił 45 dotacji na zamianę ogrzewania węglowego. Na ten cel mieszkańcy wydali ponad 700 tys. zł., z tego ponad 240 tys. otrzymali dofinansowania.